Anslut dig som utbildningspartner

Genom att fylla i den bifogade blanketten kan du ansluta dig som vår samarbetspartner/uppdatera dina uppgifter. Uppgifterna uppdateras på våra sidor inom två vardagar.

Genom att köpa ytterligare synbarhet får du ditt företags logotyp och ett fält för ytterligare information i vår lista över samarbetspartner. Fältet för ytterligare information kan du använda hur du vill, till exempel kan du ge en närmare beskrivning av utbildnings- och skolningstjänsterna ni erbjuder. Ytterligare synbarhet kostar bara 100 €/år (+moms).

Vi svarar gärna på dina frågor via e-post info@koulutusseteli.com och telefon 040 4847 033.

Användningsvillkor

Avtalsvillkor

1. Dessa avtalsvillkor gäller avtalsförhållandet mellan Adinum Ab/Utbildningssedeln och Utbildaren.

2. Genom att registrera sig i tjänsten förbinder sin Utbildaren att följa dessa villkor.

3. Med Utbildningssedeln avses i dessa villkor de elektroniska betalningsmedel som används för betalning av de avgifter som orsakas av den yrkesmässiga utbildning, skolning och andra liknande tjänster (hädanefter Utbildningar) som Adinum Ab ordnar för att främja arbetstagares anställning och som är tillgänglig för att betala för de Utbildningar som Adinum Ab och dess samarbetspartner ordnar.

4. Med Beställare avses i dessa villkor företag eller förening som beställer och betalar för Utbildningssedlarna.

5. Med Förmånstagare avses i dessa villkor en person (t.ex. arbetstagare), som på basen av ett avtal mellan Beställaren och Adinum Ab är berättigad att använda Utbildningssedlar.

6. Med Utbildare avses en Utbildningsanordnare som är registrerad i tjänsten.

7. Utbildaren binder sig att anta betalningen i Utbildningssedlar och att ordna den Utbildning som Förmånstagaren valt genom att uppfylla de allmänna avtalsvillkoren.

8. Utbildaren är skyldig att meddela på sina webbsidor och på ett ändamålsenligt sätt i annan marknadsföring att denna godkänner Utbildningssedeln som betalningsmedel.

9. När avtalet upphör är Utbildaren skyldig att avlägsna ovan nämnda uppgifter från alla sina marknadsföringskanaler.

10. Avtalet om ordnandet av utbildning uppstår mellan Utbildaren, Beställaren och Förmånstagaren.

11. Adinum Ab fungerar som en marknadsföringskanal för utbildningar och ansvarar för att avgifterna förmedlas till utbildningsanordnaren.

12. Utbildaren ansvarar för att utbildningen förverkligas och för dess eventuella fel till Beställaren och Förmånstagaren.

13. Adinum Ab ansvarar inte inför Utbildaren för att Beställaren och Förmånstagaren uppfyller de skyldigheter som uppstår till följd av ett avtalsförhållande mellan dessa.

14. Utbildaren är skyldig att utan dröjsmål meddela Adinum Ab om de anmälningar, den anmälda och kostnaden för utbildningen som Utbildaren mottagit, då Utbildningskupongen meddelats som betalningsmetod.

15. När Adinum Ab tagit emot meddelandet bekräftar Adinum Ab anmälningen till Utbildaren.

16. Anmälningen är slutgiltig först då Adinum Ab har bekräftat den.

17. Utbildaren är skyldig att meddela Adinum Ab om en annullerad anmälning och eventuella kostnader orsakade av den annullerade anmälningen som ska betalas till Utbildaren.

18. Adinum Ab betalar kostnaden för utbildningen eller annulleringsavgiften, minus den ikraftvarande administrations- och marknadsföringskostnaden, till Utbildaren efter att Adinum Ab har meddelats om förverkligad utbildning eller om en annullering som berättigar till en annulleringsavgift.

19. Adinum Ab har rätt att behålla den andel som ska debiteras till Utbildaren som garanti för de ouppfyllda förpliktelser som avtalsförhållandet orsakar för Utbildaren samt kvittera eventuella utestående och förfallna fordringar från den summa som ska debiteras av Utbildaren.

20. Utbildaren har möjlighet att köpa webbsynlighet av Adinum Ab på Utbildningskupongens webbsidor för ett år i gången till en årsavgift enligt ikraftvarande prisförteckning.

21. Avgiften förfaller till betalning 14 dagar efter fakturans datum.

22. Utbildaren ansvarar själv för registreringen och underhållet av sina uppgifter på Utbildningskupongens webbsidor samt för att de uppgifter som meddelats för publicering inte strider mot lagen eller bryter mot en tredje parts rättigheter.

23. Adinum Ab ansvarar inte för överensstämmelse med den finländska marknadsföringslagen och god marknadsföringssed eller för eventuell direkt eller indirekt skada som ett brott mot förpliktelser kopplade till kan orsaka Utbildaren.

24. Adinum Ab har rätt att låta bli att publicera samt avlägsna förutnämnda lagstridiga uppgifter eller uppgifter som skadar en tredje parts rättigheter från webbsidorna.

25. Adinum Ab har rätt att avlägsna Utbildarens uppgifter även när denna inte uppfyllt de skyldigheter som medföljer detta avtal.

26. Adinum Ab har rätt att ändra dessa avtalsvillkor genom att meddela Utbildaren om ändringen.

27. Ändringarna träder i kraft på den meddelade tidpunkten om inte Utbildaren sagt upp avtalet 14 dagar från att denna har fått eller borde ha fått meddelande om ändrade villkor.

28. Adinum Ab ansvarar inte för eventuella tjänsteavbrott orsakade av underhållsarbete, tekniska fel eller andra liknande skäl eller eventuella direkta eller indirekta skador som orsakats av tjänstens funktion eller icke-funktion.