Beställ | Adinum Koulutusseteli

Beställ Utbildningskuponger

  1. Öppna Excel-tabellen här. Fyll i tabellen hur många Utbildningssedlar du vill köpa till varje arbetstagare och spara tabellen på din dator.
  2. Fyll i den bifogade blanketten och ladda upp Excel-tabellen du sparat som bifogad fil.
  3. Skicka blanketten
  4. När vi har mottagit din blankett skickar vi en faktura till dig för de Utbildningssedlar du beställt.
  5. När du har betalat fakturan skapar vi profiler åt mottagarna av Utbildningssedlarna och skickar inloggningsuppgifterna per e-post.
  6. Utbildningssedlarna kan nu användas av dina arbetstagare.

Hanteringsavgiften är 50 e (+moms) /beställning.

Vi svarar gärna på dina frågor via e-post info@koulutusseteli.com och telefon 040 4847 033.

Allmänna avtalsvillkor

Allmänna användningsvillkor

1. Dessa avtalsvillkor gäller avtalsförhållandet mellan Adinum Ab/Utbildningssedeln, Beställaren och Förmånstagaren.

2. Genom att beställa Utbildningssedlar förbinder sin Beställaren att följa dessa villkor.

3. Med Utbildningssedeln avses i dessa villkor de elektroniska betalningsmedel som Adinum Ab producerar, som kan användas för att betala de avgifter som orsakas av den yrkesmässiga utbildning, skolning och andra liknande tjänster (hädanefter Utbildningar) som Adinum Ab och dess samarbetspartner ordnar för att främja Förmånstagarens anställningsmöjligheter.

4. Med Beställare avses i dessa villkor företag eller förening som beställer och betalar för Utbildningssedlarna.

5. Med förmånstagare avses i dessa villkor en person (t.ex. arbetstagare), som på basen av ett avtal mellan Beställaren och Adinum Ab är berättigad att använda Utbildningssedlar.

6. Med samarbetspartner avses i dessa villkor en tjänsteleverantör som gjort ett avtal med Adinum Ab och som på basen av detta avtal är befullmäktigad att godkänna Utbildningssedlarna som betalning för erbjudna tjänster.

7. En Förmånstagare kan inte returnera eller byta de Utbildningssedlar han eller hon mottagit mot pengar eller annat motsvarande eller flytta över dem till en tredje part.

8. Utbildningssedeln är i kraft i 12 månader från att de trätt i kraft. Efter det ogiltigförklaras oanvända sedlar och de kan inte längre användas som betalningsmedel. Adinum Ab ersätter eller byter inte föråldrade Utbildningssedlar mot nya.

9. Beställaren förbinder sig till att upplysa de Förmånstagare som Beställaren överräcker Utbildningssedlar åt om de allmänna villkor som berör giltiga Utbildningssedlar. Beställaren ansvarar för att Förmånstagarna följer villkoren som gäller användningen av Utbildningssedlarna.

10. Adinum Ab ansvarar inte i något avseende för innehållet i eller kvaliteten på de tjänster som dess samarbetspartner erbjuder.

11. Adinum Ab ansvarar inte för annulleringen av de utbildningar som dess samarbetspartner ordnar eller de direkta eller indirekta skador som orsakas av deras felaktighet. Eventuella anmärkningar gällande utbildningarna ska göras direkt till utbildningsanordnaren.

12. I beställningen meddelar Beställaren den valda mängden Utbildningssedlar individuellt uppdelat per Förmånstagare. Beställningen är bindande och den kan inte annulleras.

13. Adinum Ab fakturerar beställda Utbildningssedlar till Beställaren, som binder sig att betala fakturan inom 14 dagar efter att beställningen gjordes som betalningsreferens till Adinum Ab.

14. Utöver värdet för de beställda sedlarna tar Adinum Ab ut en hanteringsavgift och andra avgifter av Beställaren på basen av den dåvarande giltiga prisförteckningen.

15. Beställaren är ansvarig att betala ränta på en fördröjd summa enligt 1 momentet i 4 § i den finländska räntelagen samt utgifter som orsakats av inkasso av fordran.

16. Efter att beställningen gjorts kan Utbildningssedlarna inte bytas eller returneras. Kupongerna är personliga och de kan inte överföras till en annan arbetstagares användning.

17. Utbildningssedlarna levereras till Förmånstagarens personliga profil på Utbildningssedelns webbsidor efter att Beställaren betalat fakturan. Adinum Ab har ingen skyldighet att leverera Utbildningssedlar innan Adinum Ab har fått hela ersättningen för dem på det bankkonto som meddelats i fakturan.

18. Förmånstagaren kan använda Utbildningssedlarna då Förmånstagaren har fått ett meddelande om detta till den e-postadress som Beställaren meddelat, loggat in på sin Utbildningssedelprofil med de lösen som levererats per e-post och godkänt tjänstens villkor samt fyllt i eventuella saknade uppgifter i sin profil. Förmånstagaren får information om sedlarna till den e-postadress som Beställaren meddelat inom två vardagar från att Beställarens genomförda betalning syns på Adinum Ab:s bankkonto.

19. Beställaren ansvarar för riktigheten i de uppgifter han eller hon uppgett. Adinum Ab ansvarar inte för skador som orsakas av brister eller fel i de uppgifter som Beställaren uppgett.

20. Förmånstagaren ska logga in på sin Utbildningssedelprofil med de uppgifter som levererats per e-post och godkänna tjänstens villkor samt fylla i eventuella saknade uppgifter i sin profil.

21. Förmånstagaren har rätt att använda Utbildningssedlar för att betala för de Utbildningar han eller hon valt inom ramen för den betalda saldo han eller hon har i sin användning. När Förmånstagaren anmält sig till en utbildning debiteras från förmånstagares konto ett belopp som motsvarar utbildningens värde från saldon. Då en Förmånstagare har anmält sig till en utbildning som ordnas av ett universitet eller en yrkeshögskola och som hör till läroanstaltens i den finländska lagen föreskrivna utbildningsuppgift och som ordnas exklusive mervärdesskatt debiteras ändå summan för utbildningens värde jämte den kalkylerade mervärdesskatten från Förmånstagarens konto.

22. Adinum Ab ansvarar inte för om Förmånstagaren använder Utbildningssedlar till andra Utbildningar än de som avtalats med Beställaren eller som Beställaren förutsätter.

23. När Förmånstagaren anmäler sig till en Utbildning är Förmånstagaren skyldig att säkerställa att han eller hon har minst den summan saldo i sin användning.

24. Förmånstagaren svarar för hela betalningen av utbildning som överskrider det saldo som förmånstagaren har i sin användning direkt till utbildningsordnaren.

25. Förmånstagaren anmäler sig till Utbildningar enligt Utbildningssedelns samarbetspartners egen praxis. Adinum Ab ansvarar inte för denna praxis.

26. Avtalet om ordnandet av Utbildning uppstår mellan utbildningsanordnaren, Beställaren och Förmånstagaren.

27. Utbildningens allmänna villkor och annulleringsvillkor bestäms enligt de aktuella villkor som utbildningsanordnaren använder.

28. När Förmånstagaren inte deltar i den Utbildning som han eller hon har anmält sig till, eller annullerar sin anmälan efter den kostnadsfria annulleringstiden som utbildningsanordnaren angett, debiteras Utbildningens värde enligt de villkor som utbildningsanordnaren följer delvis eller helt från Förmånstagarens saldo på Utbildningssedelkontot.

29. Om utbildningsanordnaren är skyldig att returnera priset för Utbildningen helt eller delvis till följd av annullering eller felaktighet ska returneringen verkställas genom en kompensation till Förmånstagarens Utbildningssedelkonto med en motsvarande summa.

30. Beställaren ska reklamera varseblivna brister utan dröjsmål och senast inom 14 dagar.

31. Adinum Ab ansvarar inte för fel, fördröjning eller skada som orsakas av ett sådant ovanligt och oförutsebart skäl, som Adinum Ab inte kunde påverka och vars följder inte kunde undgås genom rimlig försiktighet.

32. Adinum Ab meddelar i ändringar i avtalet, de allmänna villkoren, Utbildningssedeln eller prisförteckningen på sina webbsidor minst en månad före ändringen.

33. Dessa allmänna villkor träder i kraft 1.5.2017 och är i kraft tillsvidare.