Registerutdrag

1. Registeransvarig
Adinum Ab
Topeliusgatan 7 A, 00250 Helsingfors
Tfn 040 4847 033
FO-nummer: 2811040-4

2. Kontaktperson i ärenden gällande registret
Esa Schön
esa.schon@tyosuhdeneuvonta.fi
Telefon 0400 908 940

3. Registrets namn
Adinum Ab användarregister

4. Användningsändamål för personuppgifter
– Anslutning till och användning av tjänsten
– Skötsel och utveckling av kundrelationen, kundkontakt och marknadsföring samt marknadsförings- och åsiktsundersökningar

5. Uppgifter som finns i registret
Uppgifter som användarna matat in, såsom
– Användarens namn, adress, hemort, telefonnummer, e-postadress och arbetsgivare
– För företagens del FO-nummer, faktureringsadress samt kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter
– Uppgifter om samtycke, om användaren godkänner utskickandet av nyhetsbrev och/eller överlåtelsen av kontaktuppgifter i marknadsföringssyfte

6. Regelmässiga informationskällor
Uppgifter erhålls från företaget (användarens namn och e-postadress) Övriga uppgifter erhålls endast av den registrerade själv

7. Regelmässig överlåtelse av uppgifter
Adinum Ab har rätt att behandla de uppgifter som användarna matar in i tjänsten

8. Överföringen av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Uppgifter överförs inte utanför EU- eller EES-länderna

9. Registrets säkerhetsprinciper
Registret är skyddat från extern användning och användningen av personuppgifter övervakas. Tillträde till registret är tillåtet för en begränsad grupp.

10. Den registrerades rättigheter
Varje kund har rätt att veta vilka uppgifter som har sparats om honom eller henne i Adinum Ab:s register. Uppgifterna kan kontrolleras kostnadsfritt en gång per kalenderår. Anmodan om kontroll ska levereras skriftligt till adressen:

Adinum Ab
c/o Suomen Työsuhdeneuvonta Oy
Topeliusgatan 7 A
00250 Helsingfors

Anmodan ska undertecknas för hand. Uppgifterna som ges till följd av anmodan om kontroll ges skriftligen och levereras per post till den adress som den berörda personen angett i registret. Kunden har rätt att få ett fel i hans eller hennes uppgifter korrigerat. En begäran om korrigering ska göras skriftligen till adressen som nämns ovan.